Utdanning viser til en konkret ferdighet eller et konkret kunnskapsnivå, og brukes ofte i Norge for å beskrive høyere utdanning. Høyere utdanning er utdanning over videregående skole og Norge har hatt en utdanningsutvikling hvor flere velger nettopp en slik utdanning. Samtidig brukes utdanning til å beskrive generell læring av kunnskap. Det finnes en rekke ulike typer utdanninger i Norge, men hovedsakelig skilles det mellom:

Grunnskole

Den første utdanniUtdanningsutviklingngsformen er grunnskolenivå. Barn lærer det som betegnes som grunnleggende kunnskaper, som for eksempel matematisk regning, lesing og skriving og grunnleggende naturfagkunnskaper. I Norge har barn skoleplikt til å gjennomføre grunnskole i minimum 10 år, dersom det ikke ligger særskilte forhold til grunn. Skoleåret starter i august måned i året der barnet fyller seks år. Grunnskoleopplæring gjennom det offentlige er gratis.

Videregående skole

Neste steg for norske ungdom vil være videregående skole, og de som har fullført ovennevnte grunnskole har rett til totalt tre år videregående skolegang. Innen videregående finnes det ulike valg, og ved gjennomførte tre år kan eleven ha tilegnet seg yrkeskompetanse, studiekompetanse eller kompetanse på et lavere nivå. For å kunne søke seg inn på høyere utdanning, må en ha tilegnet seg studiekompetanse. De som velger yrkeskompetanse kan etter to år søke seg inn på et påbyggingskurs som fører til studiekompetanse. Videregående er også gratis, men eleven må selv dekke utgifter til utstyr og reise.

Høyere utdanning

Med studiekompetanse kan den enkelte søke høyere utdanning. I Norge finnes det både universitet og høyskoler som tilbys gjennom det offentlige. I tillegg finnes det en rekke private utdanningsinstitusjoner. Kostnader her inkluderer utstyr (som pensum) samt en semesteravgift. Den enkelte student kan søke lån gjennom lånekassen.

Utdanningsutvikling

I de senere år har det vært en drastisk utdanningsutvikling i Norge. Flere velger nå å ta studiekompetanse og det har derfor blitt en utdanningsutvikling i retning høyere utdanning. I 2012 hadde ca. 48 % av Norges befolkning høyere utdanning, og samme tendenser finner man i andre deler av Europa. Samtidig har vi hatt en utdanningsutvikling for kjønn, hvor stadig flere kvinner tar høyere utdanning.