Kriterier for godkjenning av skole

I Norge råder flere ulike lover og forskrifter for godkjennelse av utdanningsinstitusjoner, som igjen danner kriterier for godkjenning. Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler av 1995 gjelder for barnehage, grunnskole og videregående skole, jf. § 2. For frittstående (private) utdanningstilbud på grunnskole- og videregående nivå gjelder dessuten kriterier etter Friskoleloven av 2003 (tidligere Privatskoleloven), samt tilhørende forskrifter.

Kriterier for godkjenning ved etablering

 • Skolen må drives etter såkalt særskilt grunnlag, jf. Friskoleloven §§ 2-1 og 2-12. Det kan være for eksempel spesiell livssynsorientering, tilrettelegging for spesielle bKriterierehov (idrett, yrkesfaglige retninger, funksjonshemming etc.), norske skoler utenfor landets grenser, eller en internasjonalt anerkjent utdanningsfilosofi (for eksempel Steinerskole). Dette hensynet følger av kriterier i FN-konvensjonens artikkel 13 av 1966
 • Det må søkes Utdanningsdirektoratet om godkjenning inn 1. februar
 • Utdanningsinstitusjonen må registreres i Enhetsregisteret
 • Innskuddskapital må kunne dokumenteres (minimum NOK 100.000)
 • Læreplan og vurderingsmetoder må forelegges Utdanningsdirektoratet
 • Budsjett, vedtekter, inntaks- og ordensreglement, samt elevmessig størrelsesorden må framlegges (minimum 15 elever per første tre år i Norge, minimum 10 i utlandet)
 • Skole- og anleggsbygg på godkjennes etter Kunnskapsdepartementets kriterier
 • Oppstart må skje innen 3 (tre) år fra godkjennelse er gitt
 • Vilkårene i godkjenningsvedtaket må være innfridd senest 15. juni i oppstartsåret
 • Skolen kan søke statlig starttilskudd, med det formål at pengene skal tilgodesees elevene
 • Eventuelle skolepenger er oppad begrenset til 15% av eventuell starttilskudd
 • Det må tegnes ulykkesforsikring for elevene

Krav for godkjenning av videre drift

 • Foreta internkontroll og følge kommunale pålegg
 • Informere foresatte om eventuell helserisiko
 • Forholde seg til og rette opp i eventuelle pålegg fra Utdanningsdirektoratet
 • Drive virksomheten etter forskriftsmessige forhold for helse, hygiene og sikkerhet
 • Tilfredsstillende systemer og infrastruktur for avfallshåndtering, rengjøring, belysning, sanitærløsninger og støybegrensning
 • TIlfredsstillende muligheter for bespisning, fysisk aktivitet og hvile
 • Skolen må overfor sine ansatte og elever forholde seg til henholdsvis Arbeidsmiljøloven og Opplæringsloven 9a Elevenes skolemiljø
 • Følge Tobakkskadeloven, som forbyr bruk av tobakk i barnehager og skoler, jf. §§ 26 og 27